1. Generalitats

1.1 Les vendes i subministraments de productes (en endavant, els “Subministraments”) a efectuar per Farmàcia de Guàrdia Gabriel Rull (en endavant, el Venedor) es regiran per les presents condicions generals de venda, llevat de tot el que s’acordi expressament de manera diferent a l’oferta corresponent o en l’acceptació de la comanda i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, no tenen valor, a tots els efectes, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament pel Venedor.

1.2 Es considera que les presents Condicions Generals han comunicat al Comprador des del moment en què a aquest se li comunica la pàgina web en què es troben les mateixes o rep una oferta del Venedor acompanyada d’aquestes Condicions. Manera, es considerarà que s’han comunicat si el Comprador les va rebre prèviament en el curs de la seva relació comercial amb el Venedor; considerant-se en tots aquests casos acceptades pel comprador, a tots els efectes, al faci la comanda.

2.- Formalització de comandes

2.1 El Producte haurà d’estar clarament especificat en la comanda del comprador. Perquè es consideri efectiu, la comanda ha de tenir l’acceptació expressa per part del Venedor, llevat dels casos en què, donat el caràcter periòdic del servei, de mutu acord, s’hagi eliminat aquest requisit.

2.2 El Subministrament inclou únicament els productes objecte de la comanda, llevat dels casos en què, a la comanda del Comprador que hagi estat acceptada pel Venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informació, suport o servei addicionals.

2.3 Els pesos, dimensions, capacitats, les especificacions tècniques i configuracions referents als productes del Venedor inclosos en catàlegs, fullets, prospectes i literatura tècnica, tenen caràcter orientatiu i no vinculant, amb excepció dels casos en què el Venedor accepti una especificació tancada del comprador, la qual ha de formar part dels documents de la comanda.

2.4 Les modificacions i / o variacions de l’abast, terminis o altres termes d’una comanda que pugui proposar una de les parts, s’han de notificar a l’altra part, sempre per escrit, i, perquè siguin vàlides, han de ser acceptades per aquesta part. Tindran igualment la consideració de modificacions i / o variacions aquelles provocades per canvis en la legislació, reglamentació i normativa aplicable que es produeixin després de la data de presentació de l’oferta corresponent; si aquestes modificacions i / o variacions vinguessin a imposar obligacions addicionals o més oneroses sobre el Venedor, aquest tindrà dret a que es realitzi un ajust equitatiu dels termes contractuals que reflecteixi plenament les conseqüències de la llei o regulació nova o modificada.

3.- Preus

3.1 Els preus del Subministrament són nets i no inclouen IVA ni qualsevol altre impost, dret o taxa, que es repercutiran posteriorment a la factura amb els tipus corresponents. Llevat que hi hagi una estipulació contrària a la comanda, o un acord al respecte entre el Comprador i el Venedor derivat de la seva relació comercial, els preus del Subministrament inclouen embalatge i transports. Aquests preus només són vàlids per a la comanda de la totalitat dels productes especificats en l’oferta.

3.2 En el cas d’ofertes prèvies a la comanda, els preus oferts tenen validesa d’un mes i en aquest període es consideraran com a fixos en les condicions de pagament especificades en la.

3.3 Els preus indicats en l’oferta s’entenen per a les condicions de pagament especificades en la mateixa. Si aquestes condicions de pagament es modifiquessin, els preus de l’oferta es revisarien.

3.4 Un cop acceptat la comanda pel Venedor, els preus del Subministrament es consideraran fixos i no es podran revisar.

4.- Condicions de pagament

4.1 L’oferta del Venedor o, en cas que no n’hi hagués, la comanda del Comprador acceptada pel Venedor, inclourà les condicions de pagament del subministrament. També es podran emprar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el Comprador i el Venedor.

Aquestes condicions de pagament s’han d’atenir al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa.

4.2 Si no hi un altre pacte, la totalitat de l’import acordat haurà de ser abonada amb un termini de 48 hores previ a l’enviament del producte a l’adreça facilitada pel comprador, o en els casos de recollida del producte en el nostre magatzem, el pagament serà al comptat prèvia retirada del producte

4.3 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, al compte bancari del Venedor o mitjançant un altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap deducció, com ara retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

4.4 Si, per causes alienes al Venedor, es retardés el lliurament o la recepció del Subministrament, es mantindran les condicions i terminis de pagament contractuals.

4.5 Si el comprador decideix anul·lar una comanda, el Venedor es reserva el dret sobre els pagaments realitzats a compte.

4.6 La formulació d’una reclamació per part del comprador, no dóna dret al mateix a la suspensió o deduir-se els pagaments compromesos.

5.- Termini i condicions de lliurament

5.1 El termini de lliurament s’entén per al material posat en la posició i condicions indicades en l’acceptació de la comanda. En cas de no especificar-se la posició de lliurament en el mateix, es considerarà el Subministrament situat en els magatzems del Venedor. Perquè el termini de lliurament obligui al Venedor, el Comprador haurà d’haver complert estrictament amb el programa de pagaments, si escau.

5.2 El termini de lliurament serà modificat quan:

a) El comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària per a l’execució del subministrament.

b) El comprador requereixi modificacions en la comanda, que siguin acceptades pel Venedor i que, segons el Venedor, impliquin una ampliació del termini de lliurament.

c) Per a la realització del Subministrament sigui imprescindible l’execució de treballs per part del comprador o els seus subcontractistes i aquests no s’hagin executat a temps.

d) El comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals de la comanda, especialment la que fa a pagaments.

e) Per causa no imputable directament al Venedor es produeixin retards en la producció o disposició de tots o alguns dels elements del subministrament. De manera il·lustrativa, però no limitadora, s’inclouen les causes d’endarreriment: vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, inundacions, temporals, disturbis, vagues, aturades de personal de l’ venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, parades accidentals en els tallers del venedor per avaries, etc. i les causes de força major previstes en la legislació vigent tal com s’estableix a la clàusula 15.

f) El comprador hagi suspès unilateralment el Subministrament objecte de comanda.

En els casos anteriors, els ajornaments en el termini de lliurament no modificaran la programació de pagaments del subministrament.

5.3 En cas de produir-se un retard en el lliurament dels productes objecte de la comanda directament imputable al Venedor, el Comprador aplicarà la penalitat acordada prèviament amb el Venedor, sent Aquesta penalitat serà l’única acció indemnitzatòria possible per causa de retard.

6.- Embalatges i transports

6.1 Excepte acord previ amb el Comprador, els embalatges dels equips i materials objecte del Subministrament seran objecte d’un càrrec addicional sobre el preu de venda, no admetent-se la devolució dels mateixos. Segons Reial Decret 782/98, de 30 d’abril, Article 18, i Llei 11/1997, de 24 d’abril, sobre envasos i residus d’envasos, com a receptor final del nostre embalatge, és responsabilitat del comprador donar el tractament mediambiental més adequat al mateix (valoració, reutilització o reciclatge).

6.2 Excepte acord previ amb el comprador, el cost del transport anirà a càrrec del comprador.

6.3 Si els productes es troben a punt per procedir al seu subministrament o, alternativament, tot esperant realitzar proves acordades, i el comprador no els retira o no arriba a un acord amb el Venedor perquè siguin emmagatzemats en les seves instal·lacions en unes condicions pactades, totes les despeses ocasionades per l’emmagatzematge, avaluats a criteri del Venedor, seran a càrrec del comprador, qui també correrà amb tots els riscos que pugui patir el material emmagatzemat.

7.- Inspecció i Recepció

7.1 Excepte estipulació expressa en contra inclosa en l’oferta del Venedor o comanda del Comprador acceptada pel Venedor, les inspeccions i assajos durant la producció i la inspecció final prèvia a l’enviament del subministrament, seran realitzats pel Venedor. Qualsevol assaig addicional requerit pel comprador haurà de ser especificat en la comanda, relacionant la normativa aplicable i el lloc i entitat, si escau, en què es realitzaran aquests assaigs. Aquests assajos addicionals hauran de tenir l’aprovació del Venedor i es realitzaran per compte del comprador.

7.2 Un cop rebut el Subministrament, el comprador ha de verificar el contingut del mateix en un termini no superior a 15 dies des de la recepció, per comprovar eventuals defectes i / o faltes que poguessin ser imputables al Venedor, comunicant, si escau, de forma immediata al Venedor l’existència d’aquests defectes i / o faltes.

7.3 Si el Subministrament presenta defectes i / o faltes imputables al Venedor, aquest prendrà les mesures necessàries per a la seva eliminació.

7.4 Excepte el cas en què s’hagin establert proves de recepció en condicions i dates acordades entre el Venedor i el Comprador, en la forma indicada en l’apartat 7.1, un cop transcorreguts els 15 dies des de la recepció del Subministrament per part del comprador sense que el Venedor hagi rebut una comunicació escrita sobre els possibles defectes o faltes, es considera que el Subministrament ha estat acceptat, començant-se a comptar a partir d’aquest moment el període de garantia.

7.5 Es considerarà, a tots els efectes, que l’Subministrament ha estat rebut pel comprador si, havent-se acordat proves de recepció, aquestes no es duen a terme en el període estipulat per raons no imputables al Venedor o si el comprador comença a utilitzar el subministrament.

8.- Devolució de productes i reclamacions

8.1 En cap cas el Venedor admetrà devolucions de materials sense previ acord al respecte amb el comprador. S’estableix un termini de 15 dies des que el Subministrament ha estat rebut pel comprador, perquè aquest notifiqui al Venedor la seva intenció de realitzar una devolució i la justificació de la mateixa, i acordi amb el Venedor, si escau, el procediment de la devolució. En qualsevol cas, les reclamacions del Comprador al Venedor s’hauran de fer per escrit i de forma fefaent.

8.2 Les devolucions o enviaments de productes a les instal·lacions del Venedor, ja sigui per al seu abonament, substitució o reparació s’han de fer sempre a ports pagats llevat que s’acordi el contrari.

8.3. Un error en la comanda per part del comprador o altres causes alienes al Venedor, no obligarà al Venedor a la devolució dels imports lliurats per al mateix.

8.4 El Venedor no admetrà devolucions de materials que hagin estat desprecintats del seu embalatge original, utilitzats, muntats en altres equips o instal·lacions, o subjectes a desmuntatges aliens al Venedor.

8.5 El Venedor tampoc admetrà devolucions de productes dissenyats o fabricats específicament per a la comanda.

9.- Garanties

9.1 Excepte estipulació expressa en contra inclosa en l’oferta o acceptació de la comanda, el Venedor garanteix els productes que hagi subministrat pel que fa a defectes de materials, fabricació o ensamblat per un període de dos anys comptat a partir de la data de recepció, sigui aquesta explícita (superació de proves de recepció, acordades entre el Venedor i el Comprador i enviament d’escrit d’acceptació del subministrament), o tàcita (15 dies després d’enviament al Comprador sense comunicació escrita al Venedor indicant alguna disconformitat) o de 30 mesos a partir de la data en què es notifiqui que el Subministrament està disponible per enviament, el que passi abans.

Els elements com ara lones protectores, lona lliscant dels tobogans, daus i esglaons d’escalada, no seran garantits més enllà de 3 mesos des de la data de recepció. Aquests elements són de desgast i requereixen substitució periòdica segons requeriment del comprador.

9.2 La garantia expressada en l’apartat 9.1 consisteix en la reparació o substitució (a elecció del Venedor) dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, bé per defectes del material o per defectes de fabricació o d’acoblament. Les reparacions s’entenen realitzades en els tallers del Venedor, sent per compte del comprador els desmuntatges, embalatges, càrregues, transports, duanes, taxes, etc., originats per la remissió del material defectuós als tallers del Venedor i el seu posterior lliurament al comprador .

9.3 La reparació o substitució d’un element defectuós del Subministrament no varia la data d’inici del període de garantia del conjunt del Subministrament, que serà la indicada en l’apartat 9.1. No obstant això, l’element reparat o substituït tindrà un any de garantia a partir de la seva reparació o substitució.

9.4 Quan la garantia expressada en l’apartat 9.2 consisteixi en una substitució que, per urgència, hagi de ser immediata, el comprador es compromet a efectuar la devolució de la peça o element defectuós en un termini no superior a 7 dies a partir de la data de lliurament de la nova peça o element. En el cas de no devolució de la substituïda, es procedirà a la facturació de la peça enviada.

9.5 En cap cas el Venedor es farà càrrec de les reparacions efectuades per personal aliè a la seva organització.

9.6 Queden exclosos de la garantia els danys o defectes deguts al desgast normal per utilització dels equips. A més, queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà caducada, els danys i defectes originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzematge o utilització errònia o negligent, ús abusiu, utilització de líquids i gasos inadequats així com flux o pressió inadequats, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del subministrament elèctric (tensió, freqüència, pertorbacions, …), modificacions introduïdes en el subministrament sense aprovació del Venedor, instal·lacions realitzades o modificades posteriorment sense seguir les instruccions tècniques del producte i, en general, qualsevol causa que no sigui imputable al Venedor.

9.7 Així mateix, es considerarà la garantia caducada si, en cas que s’hagi estipulat la posada en marxa del Subministrament amb assistència de personal del Venedor, el Subministrament es posa en marxa sense aquesta assistència o si, en cas d’avaria, no es prenen mesures per mitigar el dany.

9.8 Malgrat el que s’estableix en els apartats anteriors de la present clàusula, el Venedor no serà responsable, en cap cas, dels defectes en els equips i materials objecte del Subministrament per termini superior a dos anys comptats a partir de l’inici del termini indicat en l’apartat 10.1.

10.- Limitació de responsabilitat

La responsabilitat del Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacions contractuals, no excedir en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos, producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, pèrdua d’estalvis previstos, increment dels costos d’explotació ni qualsevol altre perjudici especial, indirecte o conseqüencials ni pèrdues de qualsevol classe.

El Venedor declina qualsevol responsabilidas sobre danys personals i / o materials provocats pels productes i derivats d’un mal ús, negligència, desatenció, accident, males condicions de manteniment per part del comprador, instal·lació incorrecta, modificacions o reparacions realitzades per personal aliè al Venedor .

El comprador reconeix disposar dels drets legals sobre qualsevol reproducció d’imatges, logotips, personatges i / o combinació de colors sol·licitades, exhimiendo al venedor de qualsevol responsabilitat davant de tercers port a l’aspecte.

La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictòria o incongruent amb la mateixa, llevat que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del Venedor.

11.- Limitació d’exportació

El comprador reconeix que els productes subministrats pel Venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i, que sense les autoritzacions per exportar o reexportar de les autoritats competents, no es pot vendre, ni llogar ni transferir els subministraments ni tampoc utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui l’acordat. El comprador és responsable de complir amb aquestes provisions i regulacions.

12. Dret aplicable, jurisdicció i competència

Les presents Condicions seran regides per, i interpretades d’acord amb, les lleis espanyoles.

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Tarragona capital.

13.- Força Major

13.1 En cas que el Venedor es vegi impedit total o parcialment, per al compliment de les seves obligacions contractuals, per causa de Força Major, el compliment de la / es obligació / és afectada / es quedarà suspès, sense cap responsabilitat del Venedor, pel temps que sigui raonablement necessari segons les circumstàncies.

13.2 Per Força Major s’entendrà qualsevol causa o circumstància més enllà del control raonable del Venedor, incloent però no limitat a, vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, catàstrofes naturals, inundacions , temporals, disturbis, vagues, conflictes laborals, aturades de personal del Venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, actes, omissions o intervencions de qualsevol tipus de govern o agència del mateix, parades accidentals en els tallers del Venedor per avaries, etc. i altres causes de força major previstes en la legislació vigent afectant directament o indirectament les activitats del Venedor.

13.3 Quan ocorri una causa de Força Major, el Venedor ho comunicarà al comprador amb la major brevetat possible, expressant aquesta causa i la seva durada previsible. Igualment comunicarà el cessament de la causa, especificant el temps en què donarà compliment a la / les obligació / és suspesa / es per raó de la mateixa. L’ocurrència d’un succés de força major donarà dret al Venedor a una extensió raonable del termini de lliurament.

13.4 Si la causa de Força Major tingués una durada superior a tres (3) mesos, les parts s’han de consultar per tractar de trobar una solució justa i adequada a les circumstàncies, tenint en compte les dificultats del Venedor. Si no es pot trobar aquesta solució dins dels següents 30 dies, el Venedor podrà donar per resolt la comanda, sense responsabilitat per part seva, mitjançant avís per escrit al comprador.

14.- Confidencialitat

Les parts hauran de tractar confidencialment tots els documents, dades, materials i informació proporcionada per una d’elles a l’altra i no revelar-los a cap tercer, ni usar-los per cap altre propòsit diferent del compliment i desenvolupament del Subministrament, llevat que consti prèviament per escrit el consentiment de l’altra part.

L’anterior no és obstacle al fet que el Venedor faciliti el nom del comprador i les dades bàsiques del Subministrament com a part de les seves referències comercials.

15.- Resolució

15.1 Qualsevol de les parts pot acabar immediatament la comanda per mitjà de notificació per escrit a l’altra part, si l’altra part incompleix, de manera substancial, el mateix. Cap incompliment de la comanda serà considerat substancial llevat que la part que incompleix hagi estat notificada amb antelació per escrit i no hagi posat remei a l’incompliment dins dels trenta (30) dies següents a la notificació.

Així mateix, seran causa de resolució els següents supòsits:

La dissolució i / o liquidació de qualsevol de les parts, excepte en el marc d’operacions de fusió realitzades dins del Grup al qual cadascuna pertanyi.
El cessament d’activitat de qualsevol de les parts.
La persistència d’un succés de força major / suspensió durant més de tres (3) mesos des de la data de recepció per una de les parts de la primera comunicació escrita enviada per la Part afectada a què es refereix la Clàusula 13.
Qualsevol altra causa de resolució assenyalada expressament en altres Clàusules de les presents Condicions.

world record largest pumped pussy.mom fuck young girlfriend sex tape. mallu reshma boobs rubbed with oil. porn indian indian xxx